ALGEMENE AANKOOP- EN VERKOOPSVOORWAARDEN (DUTCH VERSION, FOR ENGLISH PLEASE READ ON)


Deze algemene aankoop-, verkoops- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en
alle met ons gesloten overeenkomsten.
Tenzij er expliciet en schriftelijk van wordt afgeweken, zijn zij bindend voor beide partijen en primeren zij boven alle andere mogelijke
bepalingen of voorwaarden. In geval van nietigheid van 1 of meerdere clausules van deze voorwaarden, blijven de overige clausules
onverminderd van toepassing. De algemene of bijzondere voorwaarden van onze contractant zijn steeds uitgesloten.
Alle offertes, zelfs indien ze in de vorm van een pro forma factuur zijn opgesteld, alsook de door onze afgevaardigden en
vertegenwoordigers geformuleerde voorstellen, zijn wat ons betre= altijd vrijblijvend, tenzij anders aangeduid of schri=elijk
overeengekomen.

Elke overeenkomst zal definitief gesloten zijn van zodra de koper/contractant zijn handtekening op de bestelbon plaatst of onze
orderbevestiging op enige andere wijze aanvaardt. Die aanvaarding door de koper/contractant kan zowel impliciet als expliciet
geschieden.

Alle vermelde prijzen zijn per fles, exclusief 21 % BTW, tenzij anders aangeduid.

De aankopen dienen volledig en contant bij bestelling betaald te worden . Primeurwijnen zijn contant betaalbaar bij bestelling.
Wij behouden ons het recht voor om, zonder voorafgaand bericht, onze prijzen aan te passen aan de marktschommelingen.
De verkochte goederen zijn geheel voor risico van de koper, zodat in geval verlies, vordering of beschadiging, zelfs in geval van
overmacht, de schade geheel ten laste van de koper komt. Wij kunnen nooit verantwoordelijk gehouden worden voor het geval dat de
verkochte goederen niet aan de verwachtingen zouden voldoen. Verkochte goederen worden in geen geval teruggenomen.
De koper/contractant is uitsluitend, onbeperkt en integraal aansprakelijk voor alle gevolgen die voortvloeien uit het opzeggen/
verbreken van de overeenkomst, ongeacht of wij reeds gestart waren met de uitvoering ervan. Die aansprakelijkheid geldt zowel ten
aanzien van ons als ten aanzien van de mogelijke aanspraken van derden. In voorkomend geval verbindt de koper/contractant zich ertoe
om ons te vrijwaren voor alle aanspraken van enige partij die lastens ons zouden worden gesteld, zowel in hoofdsom, intresten als
kosten.

De meegedeelde leveringstermijnen zijn niet bindend en worden enkel ten titel van inlichting verstrekt, tenzij uitdrukkelijk en schri=elijk
anders overeengekomen. Zelfs indien een bindende leveringstermijn werd overeengekomen, behouden wij ons het recht voor om ons te
beroepen op overmacht en zal er op geen enkele wijze enige schadevergoeding door ons verschuldigd zijn. Het niet aanvaarden van een
levering en/of het terugzenden ervan kan in geen geval aanleiding geven tot onze gehoudenheid om enige schadevergoeding en/of
boete te betalen, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks t.a.v. een derde. Het ontstaan van een betwisting omtrent de opdracht kan
geen reden zijn om de betaling te weigeren.

Bestellingen in « vooraankoop » worden aanvaard zonder verbintenis van levering. Bij niet-levering worden de vooraSetaalde sommen
terugbetaald. De goederen blijven steeds onze eigendom totdat de volledige som is betaald.
Klachten kunnen enkel in overweging genomen worden indien ze binnen de acht dagen na de levering schri=elijk en per aangetekende
zending aan ons zijn overgemaakt.

De koper is gehouden om, binnen de 8 dagen nadat hem werd gemeld dat de bestelling te zijner beschikking is, de goederen af te halen
en te betalen. Indien de goederen niet tijdig worden opgehaald,houden wij ons het recht voor om de verkoop als verbroken te
beschouwen lastens de koper en verbindt de koper er zich toe om ons ten titel van schadevergoeding minstens een bedrag te betalen
van 30 % van de totale aankoopsom, onverminderd ons recht de effectief geleden schade te vorderen.
De koper/contractant verbindt zich ertoe ons op eerste verzoek te vrijwaren, zowel in hoofdsom intresten als kosten, voor alle
vorderingen die door derden lastens ons gesteld zouden worden m.b.t. de door ons gekochte dan wel verkochte goederen. Alleszins is
onze aansprakelijkheid steeds beperkt tot de kostprijs van de geleverde goederen.
Onze facturen zijn contant betaalbaar, neYo zonder disconto op onze maatschappelijke zetel. Bij niet-betaling op hun vervaldag, is op al
onze facturen van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van minstens 12% per jaar
verschuldigd vanaf de vervaldag tot op het moment van algehele betaling. Indien de intrestvoet volgens de Wet ter Bestrijding van
Betalingsachterstand hoger zou liggen, zal die gehanteerd worden.
Tevens zal er bij niet-betaling op hun vervaldag bovenop de verschuldigde sommen van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding
van 10%, met een minimum van € 50,00 verschuldigd zijn, onverminderd de eventueel aan ons toekomende kosten en gerechtskosten,
de rechtsplegingsvergoeding inbegrepen.

Het niet betalen van een factuur op de vervaldag, maakt onmiddellijk alle andere, zelfs nog niet vervallen, facturen opeisbaar. Tevens
zullen wij het recht hebben alle leveringen op schorten, dan wel de ontbinding van alle overeenkomsten ten laste van de koper/
contractant vast te stellen. In dat laatste geval zal de koper/contractant alleszins en minstens een forfaitaire schadevergoeding van
30 % van de totale koopsom verschuldigd zijn, onverminderd ons recht de effectief geleden schade te vorderen.
Alle prijzen zijn neYo en exclusief alle belastingen, douane- en andere rechten, heffingen en kosten zoals transport- en
verpakkingskosten, dewelke allen ten laste van de koper/contractant vallen.
Indien wij de inning van onze vorderingen uit handen geven omdat de koper in gebreke blij= aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen,
komen de daaraan verbonden kosten geheel voor de rekening van de koper.
Alle overeenkomsten worden beheerst door het Belgische rechten en enkel de Belgische rechtbanken, inzonder deze van het
gerechtelijk arrondissement Antwerpen, zijn bevoegd, tenzij wij zouden opteren de zaak aanhangig te maken voor de rechtbank
bevoegd voor onze maatschappelijke zetel of voor de rechtbank die bevoegd zou zijn overeenkomstig de regels van het Gerechtelijk
Wetboek.

 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE AND SALE

 

These general terms and conditions of purchase, sale and delivery apply to all our offers, to all the orders we accept and to all
agreements concluded with us.
Unless there is an explicit deviation from the conditions in writing, these terms shall be binding for both parties. They take precedence
over all other possible provisions or conditions. In case of invalidity of one or more clauses of these conditions the other clauses remain
in full force. The general or special conditions of our contractor are always excluded.
All offers even if they are drawn up in the form of a pro forma invoice as well as the proposals made by our members and
representatives are always without obligation unless otherwise indicated or agreed in writing.
Each agreement will finally be closed from when the buyer/contractor places his signature on the order form or accepts our order
confirmation in any other way. The acceptance by the buyer/contractor can be effected both implicitly or explicitly.

All prices quoted are per bottle, exclusive 21 % VAT, unless otherwise indicated.

The purchases must be paid in full and cash with order. Primeur wines are payable with order.
We reserve the right to adjust our prices to the market fluctuations without prior notice.
The sold goods are entirely at the risk of the buyer so that in case of loss, claim or damage, even in the event of force majeure the
damage comes entirely at the expense of the buyer. We can never be held liable in case the sold goods do not meet the expectations.
Goods sold will not be taken back.

The buyer/contractor is only, unlimited and integrally liable for all consequences arising from the termination/break-up of the
agreement, regardless of whether we were already started with its implementation. That liability applies both to us and in terms of the
possible claims by third parties. Where appropriate, the buyer/contractor will indemnify us against all claims that would be made against
us by any party in principal, interest and costs.

The communicated delivery dates are not binding and are only provided for information unless expressly otherwise agreed in writing.
Even if a binding delivery period has been agreed, we reserve the right to invoke force majeure and in no way will we owe any
compensation. Not accepting a delivery and/or returning may under no circumstances give rise to our obligation to pay any
compensation or fine neither directly or indirectly in respect
of a third party. The emergence of a dispute regarding the order can not be a reason to refuse the payment.
Orders “in pre-purchase” are accepted without commitment of delivery. In the case of non- delivery the prepaid fees are refunded.

The goods remain our property until the full sum is paid.
Complaints can only be considered if they are in writing and transferred to us by registered letter within eight days of delivery.
Within eight days a=er it was reported that the order is to his disposal, the customer is obliged to take and pay the goods. If the goods
are not picked up on time, we reserve the right to consider the sale as broken at the expense of the buyer. In this case the buyer is
obliged to pay an amount of at least 30 % of the total purchase price by way of compensation. Our right to recover the real damages
remains in full force.

On our first request the buyer/contractor is obliged to indemnify us for any claims in principal, interest and costs, made by third parties
to our expense with respect to the goods purchased or sold by us. In any case our liability is always limited to the cost of the delivered
goods.

Our invoices are payable net without discount at our registered office. In case of non-payment on their due date the buyer shall pay an
interest of at least 12% per annum from the due date until full payment on all our invoices, due to negligence, without prior notice. If
the “law on combating late payment” mentions a higher interest rate, that one will be applied.
In the event of non-payment on the due date the buyer shall also pay a fixed compensation of 10 % on the sums payable with a
minimum of 50 euro in addition to our costs and court fees, the litigation costs included.

Non-payment of an invoice on the due date immediately makes all other invoices, even the non expired ones, due and payable. We will
also have the right to suspend all deliveries or determine the dissolution of all agreements at the expense of the buyer/contractor. In
the latter case, the buyer will pay in any case and at least a fixed compensation of 30 % of the total purchase price, but our right to
recover the real damages will remain in full force.

All prices are net and exclusive of all taxes, customs duties, other dues, fees and costs such as transport costs and packaging costs, that
are all at the expense of the buyer/contractor.
If we pass the recovery of claims to a third party because the buyer fails to meet his payment obligations, the related costs are entirely
for the account of the buyer.

All agreements are governed by Belgian law and only Belgian courts, in particular those of the judicial district of Antwerp are
competent, unless we would opt for the Court with jurisdiction for our registered office or for the Court with jurisdiction in accordance
with the rules of the judicial code.